>
       
[Rozmiar: 1335352 bajtów]

[Rozmiar: 65762 bajtów]

[Rozmiar: 46308 bajtów]
                  [Rozmiar: 1732 bajtów]  MULTIMEDIALNY KONKURS  "CHOPIN W XXI  WIEKU"  [Rozmiar: 406 bajtów]
             Barska 2; 02-315 Warszawa , POLSKA,   tel.  (+48) 602 126 206
www.warszawa.mazowsze.pl/chopin  ;   e-mail: Chopin@warszawa.mazowsze.pl 
                                                    
tr> tr>

AKTUALNO¦CI


RADA PROGRAMOWA


PATRONI KOMITET ORGANIZACYJNY


REGULAMIN KONKURSU


FORMULARZ ZGŁOSZENIA rtf


FILMY I PROGRAMY TV


PROGRAMY MELTIMEDIALNE


PROGRAMY RADIOWE


NAGRANIA MUZYCZNE


FOTOGRAFIE


STRONY INTERNETOWE


PRACE NADESŁANE


PRACE NADESŁANE


WIRTUALNE MUZEUM CHOPINOWSKIE

IMPREZYGALERIA ZDJĘC


KONTAKT
 

 
 
 


 
[Rozmiar: 67094 bajtów]
FUNDACJA PEPREGULAMIN

                         MULTIMEDIALNEGO KONKURSU CHOPIN W XXI WIEKU
1. CELE KONKURSU                                                         

     Konkurs jest organizowany w ramach obchodów 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina Celem Konkursu jest przegląd oraz nagrodzenie dzieł filmowych i multimedialnych ukazujących wpływ naszego Wielkiego Kompozytora na życie i twórczość ludzi na całym swiecie żyjących na przełomie XX i XXI wieku,
Ważne jest również promowanie inspirowanych twórczoscią Chopina dzieł na nowoczesnych nośnikach obrazu i dźwięku jak płyty  DVD i CD oraz w internecie czy telefonach komórkowych.

2. TERMIN I PRZEBIEG KONKURSU
    Konkurs trwa od 1 wrzesnia 2009 do 31 stycznia 2011 r.

    Prace konkursowe będą sukcesywnie prezentowane podczas różnych wydarzeń organizowanych w ramach obchodów Roku Chopinowskiego.

       Najlepsze prace całego Konkursu zostaną przedstawione podczas Jubileuszowego XXV Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2010 w dniach  27-30 maja 2010 r. w Niepokalanowie,  podczas Polonijnego Festiwalu Multimedialnego „Polskie Ojczyzny 2010” w dniach 10 -11 października 2010 roku w Częstochowie oraz na Gali Zakończenia Konkursu „Chopin w XXI wieku” w początkach czerwca 2011 roku.       

      Podczas obchodów rocznicy urodzin kompozytora w Warszawie, w Powiecie Sochaczewskim – Stolicy Kulturalnej Mazowsza 2010 roku i w innych miejscach związanych z życiem i twórczością Fryderyka Chopina,  w kraju i zagranicą zorganizowane zostaną pozakonkursowe przeglądy filmów i prac multimedialnych o Chopinie. Pokazy mogą odbywać się również podczas innych wydarzeń kulturalnych jako nawiązanie do obchodów „Roku Chopinowskiego”. Przeglądy będą połączone z dyskusją na temat prezentowanych prac, będą także rejestrowane i wykorzystywane podczas kolejnych pokazów.

3. ORGANIZATORZY

. .       
Organizatorami i pomysłodawcami Konkursu są Fundacja Polska-Europa-Polonia i Centrum Edukacja 2000 Katolickie Stowarzyszenie Filmowe (zwani dalej Organizatorem).
Patronat nad Konkursem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Sochaczewski, Burmistrz Miasta Sochaczew i Lokalna Organizacja Turystyczna, „Mazowsze Chopina”, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego oraz Międzynarodowy Klub Twórców Niezależnych. Klub Miłośników Dobrych Mediów oraz Fundacja Przesłanie. Organizatorzy zapraszają inne instytucji i organizacji w kraju i zagranicą do rzeczowego i finansowego wsparcia organizacji Konkursu.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
            Konkurs ma charakter otwarty, tzn. mogą brać w nim udział zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, uczniowie, studenci z  Polski i z zagranicy. Oceniane będą zarówno prace zgłoszone przez autorów, jak i prace opublikowane, które mogą być zgłoszone przez członków Rady Programowej lub zaproszone przez Organizatorów
.  

5. ZGŁOSZENIA  PRAC NA KONKURS
   Prace konkursowe będą oceniane w 6 kategoriach:
     1/ 
filmy i programy telewizyjne
     2/  programy multimedialne,
                w tym diaporamy, prezentacje multimedialne i krótkie filmiki internetowe do 10 min.
               
w kategorii tej zorganizowany zostanie oddzielny konkurs dla młodzieży szkolnej
     3
/  programy radiowe
     4/ 
nagranie muzyczne
     5/ 
fotografie
              
 opublikowane lub przygotowane technicznie do  publikacji  w internecie, 
     6/ 
strony internetowe

   Zgłoszenie należy dokonać poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszenia w wersji elektronicznej
na internetowej stronie Konkursu i wysłać na adres e-mail:
Chopin@warszawa.mazowsze.pl , potwierdzając jednocześnie  akceptację Regulamin Konkursu.

b/ Każdy twórca i wnioskodawca może zgłosić do konkursu dowolną ilość swoich produkcji.

c) Prace na płytach  DVD lub CD-ROM (po 3 kopie – nie dotyczy stron internetowych) oraz ew. 1-2 min, zwiastun filmu lub programu i materiały promocyjne, należy nadesłać lub dostarczyć osobiście na  adres:

BIURO MULTIMEDIALNEGO KONKURSU CHOPIN W XXI WIEKU
KSF     ul. Barska 2;  02-315 Warszawa,  Polska
Internet:   www.warszawa.mazowsze.pl/chopin      
e-mail:  Chopin@warszawa.mazowsze.pl

Tel. (+48)  602 126 206   Skype:  zgutowski

YouTube  www.youtube.com/chopin21wieku

 

                                          

6. PRAWA AUTORSKIE

a) Zgłaszając film, twórca lub producent (zwany dalej Zgłaszającym) oświadcza, że jest właścicielem lub występuje w imieniu i za zgodą właściciela praw autorskich nadesłanego tytułu i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej organizatorów Konkursu wymienionych w punkcie 1. niniejszego regulaminu.
b) Zgłaszający zgadza się na pokaz swojej pracy podczas przeglądów oraz pokazów organizowanych przez Organizatorów Konkursu oraz innych specjalnych pokazów retrospekcyjnych związanych z promocją Konkursu.
c) Zgłaszający zgadza się na wykorzystanie fragmentów swojego filmu, programu multimedialnego lub innego zgłoszonego dzieła w programach telewizyjnych promujących i/lub relacjonujących Konkurs. Zgadza się również (po uprzednim jego poinformowaniu przez Organizatora w formie pisemnej) na emisję filmu w całości lub fragmentach przez wybranego patrona medialnego Konkursu (po uprzednim uzgodnieniu przez wszystkie strony warunków emisji).
d) W przypadku jeżeli zgłoszony obraz został uprzednio sprzedany (sprzedane prawa do emisji) innej stacji telewizyjnej niż telewizyjni media patroni Konkursu lub istnieją inne przeszkody prawne do emisji, proszę o zaznaczenie tego faktu w karcie zgłoszenia filmu.
 W przypadku nie poinformowania organizatorów festiwalu o w/w fakcie, zgłaszający film zwalnia z odpowiedzialności prawnej zarówno organizatora, jak i stację telewizyjną, która wyemituje film i przejmuje tym samym na siebie wszelkie wynikające z tego tytułu roszczenia wszystkich pokrzywdzonych stron.
e) Zgłaszający oświadcza, że nie będzie sobie rościł żadnego wynagrodzenia z tytułu emisji swojego filmu podczas trwania przeglądów i festiwali w pokazach promujących Konkurs Chopin w XXI wieku.

7. SELEKCJA, KWALIFIKACJA I OCENA PRAC

a) Prace, spełniające kryteria Konkursu. zostaną wstępnie wyselekcjonowane przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Organizatora. W specjalnych przypadkach komisja może odstąpić od niektórych kryteriów..

b) Prace które przejdą przez selekcję, trafią do konkursu, w którym zostaną ocenione i nagrodzone przez wyłonione przez radę Programową Jury Konkursu nagrodami regulaminowymi w kategoriach wymienionych w punkcie 5  niniejszego Regulaminu.

d) Nagrody i wyróżnienia specjalne mogą również przyznać Organizatorzy oraz inne osoby czy organizacje.
Możliwe jest również przyznanie nagród przez widownię przeglądów i festiwali,  na których będą prezentowane prace konkursowe oraz w drodze głosowania SMS lub poprzez Internet.

e) Nagrody będą wręczane podczas imprez wymienionych w punkcie 2 Regulaminu. Nagrodzeni autorzy (lub upoważnieni pisemnie reprezentanci), którzy będą nieobecni podczas ceremonii wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w Biurze Konkursu, ew. zostaną one wysłane na wskazany adres w ciągu 3 miesięcy od zakończenia Konkursu.

8. UWAGI KOŃCOWE

a) Wszystkie zgłoszone prace konkursowe na nośnikach DVD I CD-ROM, oraz materiały promocyjne pozostają w archiwum organizatorów i mogą być prezentowane nieodpłatnie na imprezach związanych z promocją Konkursu. Zwiastuny prac mogą być wykorzystywane na stronach internetowych Organizatorów Konkursu. Organizatorzy dołożą starań by promować zgłoszone i nagrodzone w Konkursie dzieła oraz pomóc w ich dystrybucji na DVD czy CD.

b) Zgłoszony do konkursu nośnik  CD-ROM lub DVD na którym zmieszczona została praca konkursowa staje się własnością Organizatora. Zgłaszający jednocześnie nie może rościć sobie żadnego wynagrodzenia z tytuły pozostawienia nośnika wraz z kopią konkursową w archiwum Konkursu.

c) Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z konkursu, jeżeli zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek uchybienia wobec niniejszego regulaminu.

d) Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach wszyscy Zgłaszający zostaną uprzednio poinformowani.

e) Integralną część niniejszego regulaminu stanowią jego załączniki.

f/ Konkurs może przekształcić się w imprezę rokroczną związaną z Polonijnym Festiwalem Multimedialnym

lub inną imprezą o podobnym  charakterze

                                       Komitet Organizacyjny Multimedialnego Konkursu 
Chopin w XXI wieku.

                                                                                          Warszawa, 2009 rok

BIURO MULTIMEDIALNEGO KONKURSU CHOPIN W XXI WIEKU
KSF   ul. Barska 2; 02-315 Warszawa,  Polska
Internet:   www.warszawa.mazowsze.pl/chopin      
e-mail:  Chopin@warszawa.mazowsze.pl

Tel. (+48)  602 126 206   Skype:  zgutowski
You Tube www.youtube.com/chopin21wieku


FRYDERYK CHOPIN
W INTERNECIEFRYDERYK CHOPIN Wikipedia


Biografia FRYDERYKA CHOPINA


Towarzystwo im. FRYDERYKA CHOPINA


NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA


KOMITET OBCHODÓW CHOPIN 2010


UNIWERSYTET FRYDERYKA CHOPINA


KONKURS CHOPINOWSKI


ŻELAZOWA WOLA CHOPINA

 
 BROCHÓW<


PUSZCZA KAMPINOSKA


TRASY ROWEROWE


NIEPOKALANÓW


POWIAT     SOCHACZEW
 

SOCHACZEW


PORTAL
e-SOCHACZEW


Archidiecezjalne Centrum
Informacji
Administrator - PEP Fundacja "Polska-Europa-Polonia". e-mail: pep@warszawa.mazowsze.pl>>>

stat4u